Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o možnih nastavitvah piškotkov >>

Arhitekturno in gradbeno projektiranje

Splošno


Zakon o graditvi objektov (ZGO-1)


Obligacijski zakonik (OZ)


Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)


Pravilnik o vpisih v kataster stavb


Pravilnik o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje


Uredba o mediaciji v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami


Uredba o arbitraži v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami


 

Javna naročila


Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)


Zakon o javnih financah (ZJF)


Zakon o javnih skladih (ZJS-1)


Zakon o upravnih taksah (ZUT)


Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN)


Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ


Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju


Pravilnik o javnih natečajev za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov


Uredba o izvedbi postopkov oddaje skupnih javnih naročil za potrebe upravnih organov


 

Projektna dokumentacija


Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji


Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja


Seznam izdane tehnične smernice


Pravilnik o vsebini vloge za pridobitev vodnega dovoljenja in o vsebini vloge za pridobitev dovoljenja za raziskavo podzemnih voda


Uredba o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena


Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta


Pravilnik o obliki tehničnih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov


Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost


Pravilnik o bistvenih zahtevah za gradbene objekte, ki jih je treba upoštevati pri določitvi lastnosti gradbenih proizvodov


Uredba o postopkih notificiranja na področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje skladnosti


Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja


Pravilnik o obrazcih za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt


Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb


 

Varstvo pri delu


Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD)


Splošni pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih pri delu


Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih


Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka


Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju


Pravilnik o varnostnih znakih


Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu


Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu


Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu


Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu


Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu


Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih


Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu


Pravilnik o osebni varovalni opremi


Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme


Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti vibracijam pri delu


Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem


 

Varstvo pred požarom


Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz)


Pravilnik o tehničnih normativih za varstvo visokih objektov pred požarom


Pravilnik o požarni varnosti v stavbah


Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti


Pravilnik o požarnem redu


Pravilnik o študiji požarne varnosti


Tehnična smernica TSG-1-001:2010


Pravilnik o požarnem varovanju


Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov


Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite


Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov


Požarnovarnostni odmiki med stavbami


 

Varstvo pred hrupom


Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)


Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje


Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju


UOdlok o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja ter za bivalne prostore


Pravilnik o zvočni zaščiti stavb


Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje


Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu


Pravilnik o emisiji hrupa gospodinjskih strojev


Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti s pravilnikom o emisiji hrupa gospodinjskih strojev


Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju


Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem


Praktične smernice za varovanje delavcev pred hrupom na glasbenem in razvedrilnem področju


 

Ravnanje z odpadki


Zakon o ohranjanju narave (ZON)


Uredba o ravnanju z odpadki


Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih


Uredba o sežiganju odpadkov


Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo


Uredba o odstranjevanju odpadnih olj


Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo


Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah


Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki


Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov


Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih


Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom


Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav


Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest


Uredba o obdelavi odpadkov v premičnih napravah


Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami


 

Ravnanje z nevarnimi snovmi


Zakon o kemikalijah (uradno prečiščeno besedilo) (ZKem-UPB1)


Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI)


Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah


Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov, ki se uporabljajo v domnevno eksplozivnih atmosferah, s Pravilnikom o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS, št. 102/00, 91/02 in 16/08)


Odredba o protieksplozijski zaščiti


 

Spomeniško varstvo in varstvo narave


Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1)


Pravilnik o postopku za izdajo dovoljenj za arheološka raziskovanja


Pravilnik o metodologiji za ocenjevanje kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti


Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot


Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)


Pravilnik o določitvi vodnih teles podzemnih voda


Pravilnik o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda


Uredba o dejavnostih, toplogrednih plinih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov


Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega


Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja


Pravilnik o konservatorskem načrtu


Pravilnik o registru nepremične kulturne dediščine


Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah


 

Komunalna infrastruktura


Zakon o stavbnih zemljiščih (ZSZ)


Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP)


Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč


Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka


Pravilnik o projektiranju cest


Pravilnik o objektih in njihovi razčlenitvi v okviru javnih komunikacijskih omrežij in pripadajočih zmogljivosti


Pravilnik o oskrbi s pitno vodo


Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste


Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij


 

Instalacije


Odredba o plinskih napravah


Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah


Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele


Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb


Pravilnik o rednih pregledih klimatskih sistemov


Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo


 

Toplotna Tehnika


Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah


Pravilnik o racionalni rabi energije pri gretju in prezračevanju objektov ter pripravi tople vode


Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb


Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic


Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov


Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije


Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več odjemalci


 

Gradbene konstrukcije


Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov


Seznam standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov


 

Gradbeno izvajanje


Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro)


Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS)


Zakon o rudarstvu (ZRud)


Pravilnik o tehničnih normativih za projektiranje in izvajanje zaključnih del v gradbeništvu


Pravilnik o bistvenih zahtevah za gradbene objekte, ki jih je treba upoštevati pri določitvi lastnosti gradbenih proizvodov


Uredba o prepovedih in omejitvah pri proizvodnji, dajanju v promet in uporabi azbesta in azbestnih izdelkov


Pravilnik o potrjevanju skladnosti in označevanju gradbenih proizvodov


Pravilnik o meroslovnih zahtevah za dolžinska merila splošnega namena


Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih


Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago


Pravilnik o gradbiščih


 

Dvigala


Pravilnik o tehničnih ukrepih in pogojih za dvigala (lifte)


Pravilnik o varnosti dvigal


Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti dvigal z zahtevami Pravilnika o varnosti dvigal


 

Stanovanjski objekti


Stanovanjski zakon (SZ)


Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj


Uredba o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov


Navodilo za izdelavo in potrditev etažnega načrta


Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj


Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje


Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb


Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb


Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več odjemalci


 

Dejavnosti izobraževanja in otroškega varstva


Zakon o vrtcih (ZVrt)


Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje


Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev


Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca


Pravilnik o vzgojno-varstvenih družinah


Zakon o osnovni šoli (ZOsn)


Navodila za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji 1.del


Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole


Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli


Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami


Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva


Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe


Pravilnik o normativih in standardih v dijaških domovih


Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole


Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol


Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov za podelitev naziva učni zavod


Odredba o strokovni izobrazbi strokovnih delavcev in o minimalnih standardih prostorov in opreme v izobraževanju odraslih


Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati šole ali šolski centri za usposabljanje zrakoplovnega osebja


 

Dejavnost trgovine, gostinstva in prometa


Zakon o trgovini (ZT-1)


Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC)


Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti, in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln


Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori, v katerih se opravljajo blagovni promet in storitve v blagovnem prometu


Pravilnik o proizvodnji in prometu z medicinskimi pripomočki


Pravilnik o natančnejših pogojih, ki jih morajo izpolnjevati specializirane prodajalne za promet z zdravili na drobno, in o postopku ugotavljanja teh pogojev


Pravilnik o natančnejših pogojih za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na debelo in ugotavljanju izpolnjevanja teh pogojev ter o postopku priglasitve dejavnosti ali pridobitve dovoljenja za promet z zdravili na debelo


Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati podjetja oziroma druge pravne osebe, katerih dejavnost je promet sredstev za varstvo rastlin na debelo in drobno


Zakon o gostinstvu (ZGos)


Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti


Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov


Pravilnik o minimalnih pogojih za promet z nevstekleničenim namiznim vinom z geografskim poreklom in vinskim moštom v gostinskih obratih


Odredba o določitvi zaokroženih turističnih območij za potrebe posebnih iger na srečo


Pravilnik o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih


Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZP))


Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2)


Pravilnik o tehničnih normativih in minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati avtobusna postajališča na glavnih in regionalnih cestah


Pravilnik o letališčih


Pravilnik o veterinarskih pregledih proizvodov pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav


Pravilnik o tehničnih zahtevah za tirne vzpenjače


Pravilnik o varstvu pri nakladanju in razkladanju tovornih motornih vozil


Pravilnik o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi


Pravilnik o žičniških napravah za prevoz oseb


Pravilnik o pogojih in načinu prevoza živali


Odredba o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pristanišča za varnost plovbe in varen privez plovil


Pravilnik o veterinarskih pregledih živali pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav


Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil


Pravilnik o ukrepih varstva pred požarom v varovalnem progovnem in progovnem pasu železniške proge


Pravilnik o opremeljnosti železniških postaj in postajališč


Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zbirališča, prevozniki in trgovci z živalmi


Pravilnik o opremljenosti avtobusnih postaj, pomembnejših avtobusnih postajališč in avtobusnih postajališč ter načinu opravljanja storitev avtobusnih postaj


Pravilnik o merah in masah vozil v cestnem prometu


 

Dejavnosti industrije in obrti


Pravilnik o tehničnih normativih za požarno in eksplozijsko zaščito skladišč


Pravilnik o varstvu pri delu v grafični industriji (tiskarnah)


Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti strojev z zahtevami Pravilnika o varnosti strojev


Pravilnik o varnosti strojev


Obrtni zakon (ObrZ)


Pravilnik o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti


Pravilnik o tehničnih normativih za naprave, v katerih se nanašajo in sušijo premazna sredstva


Uredba o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji


Pravilnik o vodenju registra dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin


Pravilnik o prilagoditvi določenih higiensko tehničnih zahtev za mlečno predelovalne obrate na planinah


Pravilnik o veterinarsko-sanitarnem nadzoru živilskih obratov, veterinarskosanitarnih pregledih ter o pogojih zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora


Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora


Pravilnik o sanitarno-zdravstvenih pogojih za predelavo živil rastlinskega izvora kot dopolnilno dejavnost na kmetiji


Pravilnik o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati preskusni laboratoriji za ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil


Pravilnik o pogojih glede strokovne, prostorske in tehnične usposobljenosti laboratorijev za izvajanje laboratorijskih preiskav zaradi diagnostike škodljivih organizmov


Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pripustne postaje, in postopku njihove registracije


Pravilnik o tehničnih prostorskih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih mora izpolnjevati organ za potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin


Pravilnik o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za kontrolo nad pridelavo in predelavo ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil in organizacije za kontrolo nad pridelavo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil


Pravilnik o prilagoditvi določenih higienskih zahtev za obrate na področju živil živalskega izvora


Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (ZVMS)


Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1)


Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS)


Zakon o preskrbi s krvjo (ZPKrv)


Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih (ZZMP)


Pravilnik o natančnejših pogojih za opravljanje dejavnosti izdelave zdravil in ugotavljanju izpolnjevanja teh pogojev ter o postopku izdajanja ali odvzema potrdila o izvajanju dobre proizvodne prakse


Pravilnik o natančnejših pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije združenega dela, ki dajejo zdravila v promet oziroma ki preskušajo in kontrolirajo zdravila, ki se uporaljajo v veterini


Odredba o higiensko-tehničnih ukrepih, ki so obvezni za delovne organizacije, ki se ukvarjajo s pridobivanjem in prometom krvi in krvnih derivatov


Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi


Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati podjetja oziroma druge pravne osebe, katerih dejavnost je proizvodnja sredstev za varstvo rastlin


Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati skladišča in drugi prostori za skladiščenje rastlin, in podjetja, ki se ukvarjajo z dezinfekcijo in dezinsekcijo rastlin ter z deratizacijo prostorov


Pravilnik o načinu skladiščenja, oddaji, prevozu in odstranjevanju neuporabljene krvi in krvnih pripravkov


Pravilnik o pogojih za uvoz ali premeščanje določenih škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za poskusne, raziskovalne ali razvojne namene in za delo pri žlahtnjenju rastlin


Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti preskrbe s krvjo


 

Javne stavbe in dejavnost zdravstva


Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP)


Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI)


Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1)


Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe


Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev


Pravilnik o pogojih, ki se nanašajo na prostore in tehnično opremo geodetskega podjetja


Uredba o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo


Sklep o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe


Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah)


Pravilnik o določitvi varnostnih standardov poslovanja sodišč


Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kadilnica


Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)


Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB)


Zakon o zdravniški službi (ZZdrS)


Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)


Pravilnik o minimalnih strokovnih in tehničnih pogojih za delo reševalne službe


Pravilnik o standardih in tehničnih zahtevah sistema kakovosti za transfuzijsko dejavnost


Pravilnik o pogojih za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti


Pravilnik o strokovnih in tehničnih pogojih glede opreme in kadrov v zavodih za zdravstveno varstvo ter o načinu, postopku in rokih za izpolnitev pogojev za verifikacijo zavodov za zdravstveno varstvo


Pravilnik o pogojih in postopku za podelitev naziva klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek


Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev


Pravilnik o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb


Pravilnik o kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih za izvajanje nalog na področju duševnega zdravja za izvajalce institucionalnega varstva ter centre za socialno delo ter o postopku njihove verifikacije


Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije


Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za pregledovanje brisov materničnega vratu


Pravilnik o pripravi in sprejemu tehničnih smernic na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti


Seznam izdane tehnične smernice


Tehnična smernica TSG-12640-001:2008


Zakon o zaščiti živali (ZZZiv)


Zakon o veterinarstvu (ZVet)


Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o postopku njihove verifikacije


Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali


Odredba o bivalnih razmerah in oskrbi živali prostoživečih vrst v ujetništvu


Uredba o živalskem vrtu in živalskem vrtu podobnem prostoru


Pravilnik o pogojih za odobritev organizacije za zbiranje, pridobivanje, pripravo, shranjevanje in presajanje živalskih zarodkov


Pravilnik o pogojih, ki jih morata za pridobitev koncesije izpolnjevati živalski vrt in zavetišče za zapuščene živali


Pravilnik o pogojih za izvajanje poskusov na živalih


Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti


Zakon o varstvu pred utopitvami (ZVU)


Zakon o varnosti na smučiščih (ZVSmuč)


Zakon o športu (ZSpo)


Zakon o orožju (ZOro-1)


Pravilnik o ukrepih za varstvo pred utopitvami na kopališčih


Pravilnik o tehničnih zahtevah za obratovanje smučišč


Pravilnik o vodenju razvidov po Zakonu o športu


Pravilnik o tehničnih pogojih varovanja prostorov, kjer se nahaja orožje, redu na strelišču in pogojih za izvajanje streljanja


Odredba o ukrepih za varstvo pred utopitvami pri organiziranih športnih dejavnostih


Pravilnik o minimalnih higienskih in drugih zahtevah za kopalne vode


Pravilnik o podrobnejših kriterijih za ugotavljanje kopalnih voda


Pravilnik o tehničnih ukrepih in zahtevah za varno obratovanje kopališč in za varstvo pred utopitvami na kopališčih


Pravilnik o kriterijih za označevanje vodovarstvenega območja in območja kopalnih voda