Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o možnih nastavitvah piškotkov >>

Krajinska arhitektura in ureditev okolice

Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji


Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov


Zakon o rudarstvu (ZRud)


Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca


Navodila za graditev osnovnih šol v Sloveniji - Ministrstvo za šolstvo in šport – maj 2007


 

Kulturna dediščina in ohranjanje narave


Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD)


Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah


Pravilnik o postopku za izdajo dovoljenj za arheološka raziskovanja


Pravilnik o registru nepremične kulturne dediščine


Pravilnik o konservatorskem načrtu


Zakon o ohranjanju narave (ZON)


Uredba o zvrsteh naravnih vrednot


Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot


Uredba o habitatnih tipih


Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah


Uredba o ekološko pomembnih območjih


Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)


Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot


Zakon o varstvu podzemnih jam (ZVPJ)


 

Tla in voda


Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)


Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila


Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki


Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest


Uredba o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla


Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih


Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje


Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav


Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode


Strokovno navodilo o urejanju gnojišč in greznic


Uredba o upravljanju kakovosti kopalnih voda


Uredba o ravnanju z odpadki


Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov


Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih


Uredba o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov


Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov


Zakon o vodah (ZV-1)


Pravilnik o določitvi vodne infrastrukture


Pravilnik o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda


Pravilnik o določitvi vodnih teles podzemnih voda


Pravilnik o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda


 

Hrup


Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju


Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju


 

Osvetlitev


Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja


 

Požarna varnost


Pravilnik o študiji požarne varnosti


Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju