Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o možnih nastavitvah piškotkov >>

Splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah portala mojagradnja.si

1. Splošne določbe

S temi Splošnimi pogoji sodelovanja v nagradnih igrah portala mojagradnja.si, upravljavec portala, podjetje A-Studio Duško Bilaković s.p. (v nadaljevanju upravljavec). določa pogoje in pravila, pod katerimi se smejo s soglasjem upravljalca portala izvajati nagradne igre v zvezi s portalom ali nagradne igre, ki so na portalu objavljene. Organizator nagradne igre je lahko sam upravljavec portala, ali druga pravna ali fizična oseba, ki od upravljalca portala pridobi soglasje za izvajanje nagradne igre in uporabo teh Splošnih pogojev. Ti splošni pogoji veljajo poleg Posebnih pogojev, ki so za vsako posamezno nagradno igro objavljeni v rubriki Nagradna Igra portala Mojagradnja.si.

Nagradna igra poteka od datuma, navedenega v vsakokratnih Posebnih pogojih.

1. Splošne določbe

Povpraševalec je pravna ali fizična oseba, ki v skladu s temi splošnimi pogoji povprašuje po ponudnikih blaga ali storitev.

2. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so starejši od 18 let in sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri. Nakup blaga ali sklenitev kakršnegakoli odplačnega pravnega posla ni pogoj za sodelovanje v tej nagradni igri. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju upravljalca ali organizatorja nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s temi Splošnimi pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: splošni pogoji), ki so objavljeni na spletni strani www.mojagradnja.si in se nahajajo v fizični obliki na vpogled na sedežu organizatorja.

3. Način sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi pravilno registrirani uporabniki portala www.mojagradnja.si, ki se s pravilnim imenom in priimkom ter drugimi obveznimi podatki registrirajo kot uporabniki portala ter izpolnijo pogoje sodelovanja v posamezni nagradni igri, kot jih zahteva organizator v Posebnih pogojih.

Organizator bo izmed vseh sodelujočih z naključnim žrebom izžrebal nagrajenca/nagrajence in podelil nagrado/nagrade, v skladu s Posebnimi pogoji nagradne igre. Žrebanja bodo izvedena elektronsko, na sedežu organizatorja ali drugem kraju, navedenem v Posebnih pogojih in v prisotnosti tričlanske komisije predstavnikov organizatorja. Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

4. Nagrade in prevzem nagrade

Nagrajenci bodo o nagradi in pogojih prevzema nagrade obveščeni po e-pošti na naslov, s katerim so se registrirali na portalu. Organizator lahko od nagrajencev za podelitev nagrade zahteva tudi dodatne podatke (zlasti davčno številko), ki so potrebni za pravilno izvedbo nagradne igre. Nagrade bo organizator nagrajencem podelil na način, opredeljen v Posebnih pogojih posamezne nagradne igre.

Če posamezni nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do tega nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

  • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
  • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),
  • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre;
  • nagrajenec v primernem roku, ki ga določi organizator, ne zagotovi primernih tehničnih pogojev za izvedbo nagrade, če je narava nagrade taka, da zahteva predpriprave, primeren prostor oz. druge pogoje, ki jih organizator navede v Posebnih pogojih.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na spletnem mestu www.mojagradnja.si

Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen.

Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

5. Odgovornosti organizatorja

Upravljavec portala ne preverja in ne more preveriti verodostojnosti in resničnosti trditev, kvalitete storitev ali drugih lastnosti sponzorja nagradne igre ter organizatorja nagradne igre, če organizator in upravljavec nista ista oseba. Upravljavec portala ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje spletnega portala mojagradnja.si in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
  • nedelovanje portala mojagradnja.si, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
  • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
  • kakršnokoli škodo, ki bi nagrajencu ali katerikoli drugi osebi nastala zaradi kateregakoli dogodka, ki izhaja iz sfere podelitve ali uživanja nagrade in ni posledica naklepa ali velike malomarnosti upravljalca, v skladu s splošnimi pravili odškodninske odgovornosti.

6. Plačilo dohodnine

Nagrajenec je višino prejete nagrade dolžan prijaviti v napoved za odmero dohodnine. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme posameznih nagrajencev.

7. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator pridobi in nadalje obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel ob registraciji, (ime in priimek, naslov, e-naslov, starost, spol). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov nagrajencev v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07).

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju hranjenje posredovanih osebnih podatkov za obdobje 5 (petih) let z namenom objave seznama nagrajencev in obveščanja o novostih poslovanja oz. ponudbi organizatorja, za izdelavo tržnih analiz in prilagoditve obveščanja glede na morebitno segmentiranje ponudbe.

Organizator se zavezuje, da drugih podatkov nagrajencev razen ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov: info@mojagradnja.si

8. Končne določbe

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša.

Upravljavec si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami spletni strani www.mojagradnja.si

Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov: info@mojagradnja.si

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Kranju.

Kranj, 2. 11. 2011